U bent hier

Home

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Ultimate VR Gaming:  de vennootschap onder firma “Ultimate VR Gaming”, gevestigd te Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72819839.

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Virtual Reality gamesessie ervaart, dan wel zal gaan ervaren op basis van een overeenkomst met Ultimate VR Gaming.

1.3 Overeenkomst: iedere tussen de klant en Ultimate VR Gaming middels het bestelproces op de website of in de winkel tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Ultimate VR Gaming zich heeft verbonden tot de levering van diensten en/of producten.

1.4 Gamesessie: een periode van minstens 20 of 50 minuten waarin de klant effectieve speeltijd heeft.

1.5 Apparatuur: alle apparaten met bijbehorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen die Ultimate VR Gaming voor gebruik beschikbaar stelt aan de klant.

1.6 Website: https://www.ultimatevrgaming.nl

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ultimate VR Gaming en een klant waarop Ultimate VR Gaming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Reservering

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant via de website heeft gereserveerd en dat dit door Ultimate VR Gaming per e-mail is bevestigd en de klant voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail kan in de spamfolder terecht komen. Een onjuistheid in het door de klant opgegeven e-mailadres komt voor diens risico.

3.2 De overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat de klant de reservering in het pand heeft voldaan.

3.3 De klant reserveert voor een gamesessie van minimaal 20 of  minimaal 50 minuten. Er wordt van de klant verwacht dat hij/zij 20 minuten voor aanvangstijd aanwezig is. Mocht de klant verlaat zijn door omstandigheden, kan de gereserveerde tijd worden ingehouden van de eigen gamesessie van de klant (afhankelijk van de drukte).

3.4 Ultimate VR Gaming kan niet aan offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Annuleren en wijzigen van de reservering

4.1 Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur voor de geboekte datum/tijd door middel van emailcontact. De betaling wordt uiterlijk binnen zeven dagen teruggestort.

4.2 Annuleren is mogelijk tot 24 uur voor de geboekte datum/tijd door middel van emailcontact. Bij annulering binnen 48 tot 24 uur wordt 50% van de reserveringskosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag van de betaling wordt uiterlijk binnen 7 dagen teruggestort.

4.3 In geval van annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum/tijd door middel van emailcontact, wordt 100% van de reserveringskosten in rekening gebracht. Dit geldt eveneens indien de klant niet aanwezig is op gereserveerde datum/tijd. Betalingen worden niet vergoed.

4.4 Wijzigen van de reservering is mogelijk tot 48 uur voor de geboekte datum/tijd door middel van emailcontact. Na wijziging vervalt het recht van artikel 4.1 en kan de klant niet meer kosteloos annuleren. Uitgezonderd gevallen waarin annulering 48 uur voor de oorspronkelijke geboekte datum/tijd zal plaats vinden.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling dient direct bij het maken van de reservering te gebeuren. Achteraf betalen  is niet mogelijk.

5.2 Betaling van consumpties en andere aankopen in het pand dienen direct na aankoop te worden voldaan.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Ultimate VR Gaming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit het gebruik van de apparatuur die beschikbaar worden gesteld.

6.2 Ultimate VR Gaming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant.

6.3 Indien Ultimate VR Gaming aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Ultimate VR Gaming beperkt tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van Ultimate VR Gaming wordt uitgekeerd.

 

Artikel 7 Gedragsregels en gezondheid

7.1 De klant dient de volgende gedragsregels in acht te nemen:

- Maximaal twee alcoholische consumpties voor het gamen.

- Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.

- Voorzichtig omgaan met de apparatuur en het materiaal.

- In geval van storing, wachten op een medewerker.

- De aanbevolen minimumleeftijd is 8 jaar onder begeleiding van een volwassene.

- Aanwijzingen van het personeel opvolgen.

 

7.2 Bij twijfel van de gesteldheid van de klant heeft Ultimate VR Gaming het recht om deelname te weigeren.

7.3 In geval van epilepsie, hartklachten en/of evenwichtsproblemen wordt het gebruik van een Virtual Reality bril sterk afgeraden. Het gebruik van een Virtual Reality bril kan misselijkheid of andere gezondheidsklachten opleveren. Ultimate VR Gaming adviseert de klant bij twijfel navraag te doen bij diens (huis)arts.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie is bepaald, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ultimate VR Gaming geen invloed kan uitoefenen, waardoor Ultimate VR Gaming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

Artikel 9 Garanties

9.1 Indien een apparaat niet naar behoren functioneert, is het de klant toegestaan een ander apparaat te gebruiken of, indien de klant dit wenst, op een ander moment terug te komen.

9.2 Klachten over apparaten dienen direct kenbaar te worden gemaakt bij het personeel van Ultimate VR Gaming. Voor overige klachten is Ultimate VR Gaming bereikbaar per mail en sociale media.

 

Artikel 10 Geheimhoudingsplicht

10.1 Ultimate VR Gaming is verplicht tot geheimhouding ten opzichte van derden wanneer het gaat om informatie, door de klant verstrekt, waarvan Ultimate VR Gaming het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.

10.2 Ultimate VR Gaming is niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die door de klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen.

10.3 Uitzondering geldt in gevallen waarin de informatie van belang is in een gerechtelijke procedure als genoemd in Artikel 11, waarbij partijen betrokken zijn.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht bij geschillen

11.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg af te handelen.

11.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ultimate VR Gaming partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Contact

Ultimate VR Gaming
HOORN
info@ultimatevrgaming.nl

Openingstijden

Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
Gesloten
Donderdag
Gesloten
Vrijdag
Gesloten
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Volg ons op